В рамките на професионалното образование и обучение учениците придобиват професионална квалификация и получават възможности за реализация на пазара на труда.

Водеща задача на кариерното ориентиране е да отговори на потребността от изграждане и разбиране на връзката между изучаваната професия, необходимите умения и възможностите за реализация. Интересът и активното участие на работодателите в процеса на професионално образование и обучение дават възможност и за различни практически ориентирани и атрактивни за учениците форми на кариерно ориентиране, както и за предоставяне на актуална информация, обратна връзка и полезни насоки за професионалното развитие.

Кариерното ориентиране на учениците в професионалните гимназии включва също апробиране на направения избор, изграждане на кариерни умения и подготовка за прехода към пазара на труда или към висше образование. Предвидени са дейностри, които укрепват интереса и мотивацията на учениците за развитие в избраната професия. При ученици, които не са убедени в своя избор, кариерното ориентиране има за задача да осигури подкрепа за изясняване на колебанията и алтернативите за осъществяване на промяна.

Придобитите специфични професионални компетентности сами по себе си не са гаранция за успешна реализация, още повече че при завършващите професионално образование се забелязва по-ниска адаптивност, включително към технологичните промени в икономиката. Заедно с подготовката по избраната професия е необходимо да се развива способността на учениците да комбинират уменията си, за да се осигури тяхната преносимост към различни работни места, в различни ситуации и към способността да управляват кариерата си в условията на бързи промени.

 

Основна цел на кариерното ориентиране в първи гимназиален етап (VIII - X клас) е формиране на умения за планиране и управление на кариерата и подготовка за преход: себепознание, увереност в себе си, умения за намиране на информация, оценка на алтернативи и вземане на решения; гъвкавост; готовност за учене и развитие. Създаване на предварителен план за кариерно развитие.

 

Задачи, подчинени на целта:

  • Придобиване на знания за характера и динамиката на пазара на труда;
  • Усъвършенстване на уменията за самоанализ и обективна самооценка – приоритизиране на професионалните интереси, съотнасянето им към условията на пазара на труда;
  • Изграждане на умения за кариерно планиране; разбиране на значението на личната инициатива при планиране и преход към продължаване на образованието и/или излизане на пазара на труда.

 

Очаквани резултати от кариерното ориентиране при завършване на Първи гимназиален етап (VIII - X клас):

  • Разширена информация за професиите и възможностите за реализация, вкл. като самонает; насърчена самостоятелност за търсене на собствени алтернативи, в това число готовност за мобилност и предприемачество;
  • Подобрено самопознание и умения за обективно самонаблюдение и самоанализ;
  • Формирани умения за информиран самостоятелен избор и увереност;
  • Изготвен предварителен професионален план за развитие (затвърждаване на професионалния маршрут или очертаване на нов);
  • Изградено разбиране за кариерата като поредица от решения и ревизия на направения избор, гъвкавост и нагласа, че промяна е винаги възможна.