В начален етап (I-IV клас) дейностите по кариерно ориентиране имат за цел създаване на най-обща представа за професиите и видовете дейности, запознаването с тях на основата на видими белези и лесно разпознаваеми характеристики. На този етап от кариерното развитие на ученика във фокуса на вниманието е мечтаната професия, а не реалният избор. Чрез изграждането на представи и понятия за професиите и света на труда малките ученици формират базисни знания, въз основа на които, използвайки фантазия и творчество, те създават и своите първи проекти за кариерно развитие. Тези проекти се основават на най-общата информация за професиите, чрез наблюдение на труда на хората от семейството, училището, населеното място, в което живеят, и уменията, необходими за тяхното упражняване.

На този ранен етап от развитието на учениците кариерното ориентиране е насочено към опознаване на професиите в близкото обкръжение на ученика (семейство, общност), както и основни професии в обществото, професии, които поради своята популярност често се превръщат в мечтан избор. Във връзка с това се формира и положително отношение към труда, работи се по посока на това ученикът да осъзнае, че всяка професия е нужна на обществото. Важен аспект на кариерното ориентиране е и формирането на потребност и желание за бъдеща професионална реализация.

 

Цели:

 • Запознаване на учениците с широк кръг профeсии;
 • Възпитание в уважение към труда и всички работещи хора;
 • Подкрепа за развитие на личностни и социални умения, свързани с мечти и проекти, насочени към бъдещата реализация.

 

Задачи, подчинени на целите:

 • Създаване на основни познания за характеристики на често срещани професии;
 • Насърчаване на естествената любознателност в опознаването на различни професии и на мечтаните за бъдеща реализация;
 • Създаване на възможности за изява на всеки ученик в училище и окуражаване на успехите и талантите;
 • Установяване на възможни пречки за успешната социална интеграция, включително трудности в ученето, които могат да доведат до отпадане от училище.

 

Очаквани резултати:

 • Придобити знания за различните видове труд и професии, за основните характеристики, отговорности и изискваните знания и умения за тяхното упражняване;
 • Разбиране на връзката учене-умения-успех;
 • Изявени първи професионални интереси и мечти;
 • Изградено уважение към труда и професиите.