Какво знам за образователната система?

Целева група: ученици от 8 клас, на които предстои избор на вид средно училище                    

Продължителност: 1 учебен час

 

Необходимост от кариерно ориентиране в прогимназиален етап: В прогимназиалния етап на образование (V – VII клас) методите за кариерно ориентиране се трансформират, обусловени от нарастването на познавателните възможности на учениците. Тези възможности им позволяват да събират информация за света на професиите, да я организират и използват за целите на прехода, който осъществяват от една към друга образователна степен. През този период учениците натрупват все повече информация за света на труда. Налице е интерес към определени  професии и задълбочаване на тяхното проучване. Поради тази причина учениците се нуждаят от подкрепа и помощ при извличането на необходимата информация за разбирането на света на професиите.

Учениците стават все по-активни и можещи в установяването на социални контакти, развиват основни социални умения, като преминават през процес на вписване в средата на връстниците. Паралелно с разгръщане процесите на опознаване на себе си и изграждане на адекватен Аз-образ и самооценка, се появява и необходимостта от достатъчно познания, свързани с възможностите, които образователната система предлага.

 

Същност на упражнението: Информирането за системата на образованието е важна стъпка за кариерното ориентиране на учениците. Учениците често бъркат понятията „профил“ и „професия“, нямат достатъчно информация за крайния резултат от обучението по профил или по професия, някои от тях срещат затруднения за намиране на информация за средните училища на територията на областта, общината и града. Тези и други подобни дефицити на информация затрудняват съществено избора на училище в гимназиалната степен.

 

Цел: провокиране на осъзнаването, че различните видове училища осигуряват възможност за обучение по различни профили и специалности от професия за придобиване на професионална квалификация. Обогатяване и уточняване на информацията за средните училища в града и областта.

 

Организационна форма: групова работа

 

Описание: Учителят запознава учениците със структурата на образователната система, като поставя акцент върху връзките между отделните степени на образование. Отделя специално внимание на връзката основно-средно образование и средно-висше образование. При запознаване със системата на образованието учителят извежда основни критерии за класификация на училищното образование, например според съдържанието на подготовката то може да бъде профилирано или професионално обучение. Учителят дава информация за видовете училища на територията на областта, като набляга на средните. Изяснява понятията профил, професия, специалност по професия. Представя степените на квалификация по професия или по част от професия, които професионалното обучение осигурява. Изяснява същността на дуалното обучение.

Опирайки се на опита на учениците, учителят инициира дискусия, поставяйки следните въпроси:

 • От какво се определя видът на подготовката, която се осъществява в средните училища?
 • Какво е общото и различното в подготовката, която учениците получават в различните средни училища?
 • Какви средни училища познават учениците в града и областта и какво образование (професионално/профилирано предлагат)?
 • Какви са възможножностите за продължаване на образованието след завършване на един или друг профил или професия?

В хода на дискусията се уточнява списъка със средните училища на територията на областта, както и документите, които се получават при завършване на съответното училище. В училища, в които има професионални и профилирани паралелки, се дават примери с наименование на конкретен профил/ професия.

 

Взимане на решение

Целева група: ученици, завършващи основно образование      

Продължителност: 1 учебен час

 

Необходимост от кариерно ориентиране в прогимназиален етап: В прогимназиалния етап на образование (V – VII клас) се натрупва все повече информация за света на труда. Налице е интерес към определени професии и задълбочаване на тяхното проучване. Същевременно се разгръщат процесите на опознаване на себе си и изграждане на адекватен Аз-образ и самооценка.

В този етап са ясно разграничени задачите на кариерно ориентиране при учениците от V – VI клас и учениците от VII клас. Докато при учениците от V – VI клас все още са доминиращи темите, свързани с опознаване на света на професиите, при учениците от VII клас значение започват да придобиват темите, свързани с опознаване на собственото Аз, а във връзка с подготовката за избор на образование и/или професия се включват и теми, свързани с вземането на решение и подготовката за прехода от една към друга образователна степен.

 

Същност на упражнението: Прогимназиалният етап е времето на първите стъпки към процеса на вземане на информирано решение, към правенето на осъзнат самостоятелен избор по отношение на понататъшното образование. Основна задача на кариерното ориентиране е формиране на ключови умения за организация на времето, решаване на проблем, проучване и оценка на възможности с цел избор на образователна/професионална пътека.

Ние непрекъснато вземаме решения без да си замисляме как го правим. Например, когато си купуваме дреха, когато пазаруваме в супермаркета и др. ние избираме между много алтернативи. Когато сме изправени пред необходимостта да вземем важен житейски избор ние следва да отделим значително време за това – да съберем необходимата информация, да я анализираме и осмислим през призмата на множество алтернативи, да преценим всяка от тях, да си представим доколко успешно всяка от тях ще работи за моето бъдеще, доколко е устойчива във времето и т.н. Всичко това превръща вземането на решение в специална и трудна задача, изискваща време и усилия. Преди решаването на всички тези и други проблеми е необходимо да знаем какви са етапите на вземане на решение.

 

Цел: учениците да осъзнаят, че вземането на решение е процес, и да формират умения за анализ на неговите етапи

 

Организационна форма: индивидуална и/или групова работа

 

Описание: Учителят представя темата на упражнението като обсъжда с учениците значението на основните термини, включени в модела на вземане на решение (казус, идентифициране на проблем, алтернативи, решение). След това предлага на учениците да формулират модел с отделни етапи за вземане на решение. Учителят записва предложенията им на флипчарт/училищна дъска и ги насърчава да мотивират предложението си за всеки от етапите. В дигитална среда учителят поставя индивидуална задача на всеки ученик да състави такъв модел. Следва дискусия за постигане на консенсус по списъка с етапите, които формират модела. В случай, че учениците се затруднят, учителят ги подпомага с предложения. Той разделя класа на групи, раздава на всяка група работен лист – Приложение № 1, като предлага на всяка група да се запознае с описания казус. Учениците дискутират по групи, за да намерят отговор на въпросите, които поставя всяка стъпка от процеса на вземане на решение. Представител на всяка група аргументира предложенията за всяка стъпка. Следва дискутиране на предложенията на всяка група с цел постигане на консенсус за вземане на добро решение по конкретния казус.

 

Необходими материали: работен лист – Приложение № 1, флипчарт/дъска.

Най-често допусканите грешки при избор на образование или професия

Целева група: Подходяща за ученици от 5-7 клас 

Продължителност: 1 учебен час

 

Необходимост от кариерно ориентиране в прогимназиален етап: На този етап от образованието (5-7 клас) опознаването на професиите върви паралелно с дейности за опознаване на себе си – на своите силни и слаби страни, интереси, способности, предпочитания, и др., свързани с бъдеща професионална реализация. Натрупва се все повече информация за света на труда, като се увеличава интереса им към определени професии. На този етап, особено за 7 клас, е от съществено значение да се направи осъзнат и информиран избор за продължаване на образованието и избора на професия.

 

Същност: Когато трябва да се направи избор на образование след 7 клас, има много фактори, които оказват влияние на учениците на тази възраст. Това са влиянието на родителите, мнението на приятелите, високите оценки по определени учебни предмети, престижът на дадена професия или избор заради самия човек, който я упражнява.

 

Цел: учениците да анализират типични грешки при избора на образование и/или професия.

 

Организационна форма: индивидуална и/или групова работа

 

Описание: Учениците се запознават с често допусканите грешки при избора на професия. Учителят или посочен от него ученик чете списъка с грешки, а останалите ученици се опитват да дадат кратка дефиниция на всяка от тях, за да сме сигурни, че всички разбират правилно тяхната същност. След това всеки ученик в рамките на няколко минути трябва да прегледа списъка от Приложение №1 и да реши, сам за себе си, дали има опасност да допусне някоя от тях. След като прегледа всички грешки и определи онези, които може да допусне, си избира до 3 от тях, за които има най-голяма вероятност да се случат.

Следва групова дискусия, която цели да определи кои, от тези 10 грешки, са най-често срещани според групата.

Класният ръководител предлага на учениците да потърсят отговор на следните въпроси:

 • Какво трябва да спра да правя, за да не допусна тази грешка?
 • Какво трябва да продължа да правя, за да не допусна тази грешка?
 • Какво трябва да започна да правя, за да не допусна тази грешка?

При дистанционна форма на обучение учителят предоставя работния лист - Приложение №1 на всеки ученик, като поставя задача за самостоятелна работа да прегледа всички грешки и да си избере 3 от тях, които има най-голяма вероятност да допусне.

След това с помощта на класния ръководител учениците обсъждат кои са най-често, допусканите грешки.

 

Подготовка/Материали: работни листове – Приложение № 1

Добре ли съм организиран?

Целева група: Подходяща за ученици от 5 – 7  клас                    

Продължителност- 1 учебен час

 

Необходимост от кариерно ориентиране в прогимназиален етап:

Важна част от процеса на кариерното консултиране в прогимназиален етап е да се фасилитира  процеса на себепознание (силни страни, интереси, потребности); Да се подпомогне информирания и осъзнат образователен избор след VII клас; Обогатяване и задълбочаване на познанията за различни професии; Запознаване с възможностите за образование и кариера;  Подпомагане формирането на адекватната самооценка; Формиране на ключови преносими умения: за учене и организация на времето, ефективно междуличностно взаимодействие, проучване и оценка на възможности, вземане на решение; Изграждане на разширени познания за различни професии, техните характеристики и изискванията за овладяването; Информираност за възможностите за по-нататъшно образование; Изградена представа за собствените силни страни, интереси и предпочитания; Умения за избор между различни алтернативи, съобразени със собствените предпочитания.

 

Цел: Учениците да придобият престава дали и колко ефикасно разпределят времето си през деня и по този начин да придобият яснота за проблемни възможности да направят необходимите корекции, където има необходимост.

 

Същност на упражнението: Учениците да направят графика чрез попълване на таблица под формата на часовник (разграфен на 24 части - всяка част представлява задачи, задължения и дейности от живота на ученика). Въвеждайки почасово своите ангажименти през седмицата, а именно - училище, самостоятелна подготовка, отдих, развлечения, спорт, домашни задължения, учениците могат да придобият по-ясна представа точно колко време отделят на различните дейности от живота си и по този начин да проследят нуждата от промяна и да постигнат по- ефективно разпределение на времето си.

 

Организационна форма:  самостоятелна работа

 

Описание:  На учениците се дава възможност предварително да попълнят графиката от 24 часа, така че да включат всички важни и актуални за тях дейности от живота им по часове. Трябва да отбележат колко време отделят на училище, домашни задължения, спортни занимания, развлечения, самоподготовка, хоби, така че да запълнят 2 часа от живота си. Всеки ученик може да попълни таблицата /графика както намери за удачно, т.е. в зависимост от стила това може да е писмено почасово описание, може да се разпредели и оцвети часовника по часове, така че: Червен цвят – УЧИЛИЩЕ; Синьо – СЪН; ЖЪЛТО – ХРАНЕНЕ; ЗЕЛЕНО – РАЗВЛЕЧЕНИЕ; ОРАНЖЕВО – САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА; Спорт - СПОРТ И Т.Н  

Времетраене: 30 мин +15 минути самоподготовка

 

Примерна таблица:

 • 7.00ч. – 15.00ч - училище
 • 15.00ч. -18.00ч. - развлечение или спорт
 • 18.00ч. – 20.00ч. - семейни задължения
 • 20.00 – 24.00ч. - самоподготовка

Попълнете разделите в часовника спрямо Вашата заетост/програма за деня!

clock