Профилираната подготовка в рамките на гимназиалната степен осигурява добър старт в кариерата чрез изграждане на компетентности в избрания профил. Тя е основа за продължаване на образованието във висше училище, като спецификата на всеки профил задава възможна посока за кариерно планиране и развитие. По тази причина през последните десетилетия успоредно с интереса към висше образование е и налице тенденцията за насочване на учениците към профилирано образование и особено към чуждоезиковия, технологичния и природоматематическия профил. Това отговаря и на нарастващите нужди на националната икономика от специалисти, които притежават високо ниво на междукултурни, дигитални, предприемачески и научно-технически компетентности.

Кариерното ориентиране в профилираното образование се отличава с активна познавателна насоченост към света на професиите, към конкретна професия и/или професионална област, съответна на целите, интересите и мечтите на учениците.

 

Специфични потребности от кариерно ориентиране на учениците от първи гимназиален етап (VIII-X клас) са:

  • Идентифициране и конкретизиране на интересите в определени професионални области и по-нататъшни образователни и трудови предпочитания;
  • Информация за възможностите, които избраният профил (чрез общообразователната и разширената подготовка) предоставя за продължаване на обучението в следващия гимназиален етап;
  • Развиване на ключови умения за управление на кариерното развитие: себепознание, планиране, целеполагане и вземане на решения.

 

Основна цел е подпомагане на учениците при професионалното им самоопределяне, вземане на информирано решение и развитието на кариерни умения.

 

Задачи, подчинени на целта са изграждането на умения за кариерно планиране у учениците, на способността да правят ценностни избори и да съобразяват планирането си с актуалната ситуация на пазара на труда. Също така и разбирането за наличието на тясна взаимовръзка между професиите и необходимост от широко приложими умения.

 

Първи гимназиален етап е определящ по отношение на формиране на нагласи за бъдещето – желание за продължаване на образованието или насочване след училище към пазара на труда, както и за формиране на основни алтернативи (какъв профил/професионални направления представляват интерес за ученика или към каква професионална реализация ще се насочи). За учениците, които се колебаят в своя избор, ефективни инструменти за подкрепа са индивидуалните консултации с кариерен консултант и попълването на въпросник за професионално ориентиране.