През втори гимназиален учениците най-често вземат решение за това дали да продължат образованието си, или да се насочат към пазара на труда и вследствие на това решение задълбочават подготовката си в избраното поле за кариерна реализация.

Не следва да се приема, че всеки ученик, завършил професионална паралелка, ще продължи своята кариера и занапред в същото поприще, затова е необходимо да бъдат осигурени възможности за индивидуално консултиране на учениците с цел проверка и установяване на желаната посока на развитие и това трябва да се случи в началото на втория гимназиален етап. Потребностите от кариерно ориентиране могат да бъдат обобщени като необходимост от:

 • вземане на решение за продължаване на образованието или преход към пазара на труда;
 • подготовка за пазара на труда чрез придобиване на умения за заетост;
 • запознаване с нуждите на бизнеса от специалисти и изискванията към младите специалисти.

 

Цели и задачи на кариерното ориентиране през втори гимназиален етап (XI – XII клас) професионалното образование:

 • Основна цел е изграждане на умения за планиране и управление на кариерата.

Задачи, подчинени на целта:

 • Задълбочаване на информацията за актуалното състояние на пазара на труда и за професионалните области, които представляват най-голям интерес;
 • Осигуряване на подкрепа за плавен преход от гимназиален етап към реализация на пазара на труда или продължаване на образованието във висше училище;
 • Насърчаване на самостоятелната инициатива при създаване на образователен и/или професионален маршрут – изследване на възможните алтернативи; формиране на умения за конструктивен диалог, осигуряване на подкрепа и отстояване на личните решения (асертивност) в избраната кариерна траектория;
 • Организиране на срещи с работодатели, посещения на работни места; стажове, учебни практики и обучение на работното място; осигуряване на възможости за представяне на учениците пред работодатели в състезания по професии, демонстрации, панаири и др.

 

Очаквани резултати от кариерното ориентиране при завършване на втори гимназиален етап (XI- XII клас) професионалното образование:

 • Усъвършенствани умения за планиране и управление на кариерата – за обективна самооценка; способности за самостоятелно вземане на подходящи, съгласувани решения;
 • Формулирани ясни ценности, лични приоритети и визия за развитие (краткосрочни и дългосрочни цели);
 • Създаден кариерен план за лично и професионално бъдеще;
 • Способност за прилагане на различни ефективни стратегии за търсене на работа, вкл. създаване на контакти, използване на онлайн пространството за личен маркетинг, умения за самопрезентация.