Мисия - ЦПЛР Габрово
Чрез предоставяне на специализирани качествени услуги по кариерно ориентиране, ЦПЛР „Кариерно ориентиране – Габрово“ се стреми да изгради у младите хора:
1

Умения

за планиране и управление на кариератa
2

Мотивиция

за учебена и трудова дейност
3

Подпомагане

да направят отговорен, информиран и осъзнат избор на професия, за да посрещнат уверено предизвикателствата на своето професионално развитие

Център за подкрепа на личностното развитие „Кариерно ориентиране – Габрово“ създава условия за реализиране на местните политики в областта на кариерното ориентиране, информиране и консултиране, като се стреми да ангажира всички заинтересовани страни. Способства изграждането на среда, която подкрепя всеки ученик в планирането и реализирането на личните си и професионални цели.