Целева група на ЦПЛР „Кариерно ориентиране - Габрово“ са учениците от първи до дванадесети клас от всички видове и степени училища на територията на област Габрово, техните родители и близки.
Дейностите са съобразени с възрастовите особености на учениците и степента им на развитие.
Екипът на Центъра оказва и методическа помощ на педагогическите специалисти в училищата във връзка с провеждане на дейностите по кариерно ориентиране на ученици.