Имената на професиите

Целева група: Подходяща за ученици от 1-4 клас

Продължителност: 1 учебен час

 

Необходимост от кариерно ориентиране в начален етап: В периода 1–4 клас дейностите и програмите по кариерно ориентиране са насочени към установяване и постепенно разгръщане на личностния потенциал на децата – като естествени влечения към определени дейности и занимания; като заложби и дарби, като изявени способности. Това е периодът на създаване на първите проекти за кариерно развитие на децата, които се основават на придобиване на най-обща информация за професиите чрез наблюдения на професиите и труда на хората в населеното място, в което живеят учениците.

Основна цел на работата по кариерно ориентиране на малките ученици е да се изградят нагласи за положително отношение към труда, да се осъзнае ползата от различните професии и по естествен начин да се формира желание за бъдеща професионална изява.

Целта на информиране за професиите може да се реализира успешно чрез установяване на интегративни междупредметни връзки с учебното съдържание по задължителните учебни предмети в училище – роден край (1. клас); околен свят (2. клас); човекът и обществото (3. и 4. клас). Това ще помогне децата по-лесно да направят връзката между професията, особеностите на населеното място и спецификата на труда на хората в региона, в който живеят.

 

Същност на упражнението: Имената на професиите най-често произлизат от дейностите, които следва да извършват техните представители. Например, лекар - лекува; учител - учи; сервитьор - сервира; строител - строи и т.н. В случаите, когато имената на професиите не „подсказват“ техните характеристики, хората често ги изписват и назовават и с други неофициални имена, като се стремят в максимална степен от името да става ясно съдържанието на дейността. Например, стоматолог – зъболекар; скулптор – ваятел; водач на леки и лекотоварни автомобили – шофьор; бижутер – златар и други. Имената на професиите стават по-популярни, когато са разбираеми и отговарят еднозначно на тяхното съдържание.

 

Цел: учениците да откриват наименованието на професии по общите им характеристики и да добият начални знания за характеристики на често срещани професии.

 

Организационна форма: работа на групи или индивидуална работа

 

Описание на упражнението: Учителят разделя класа по групи и раздава на учениците работен лист – Приложение № 1, като им възлага задача да открият имената на професиите, които отговарят на тяхното описание. Представител на всяка група запознава учениците от останалите групи с получените резултати. В случай на несъответствие в резултатите на различните групи водещият дава допълнителна информация за характеристиките на професиите, чието разпознаване е затруднило учениците. В условията на дистанционно обучение, учителят споделя в групата (виртуалната класна стая) Приложение №1 и дава време на учениците, през което да работят самостоятелно. След това учителят предлага по желание или посочва ученици, които да прочетат какво са написали.

Учителят поставя задача на децата да продължат описанието на професиите, включени в работен лист – Приложение № 1, като потърсят отговор за всяка от тях на следните въпроси:

  • Какви средства на труда използва човек, който упражнява отделната професия?
  • Къде работи човекът, който упражнява професията? (на открито, на закрито)
  • Какво образование е необходимо за упражняване на всяка от професиите?

Представител на всяка група запознава останалите ученици с предложенията за допълнителна информация за всяка от професиите, а резултатите се записват на флипчарт.

При дистанционна форма на обучение учениците отговарят на тези въпроси самостоятелно, след което се дискутират в групата на класа (виртуалната класна стая).

Учителят може да внесе и състезателен елемент в упражнението като раздели класа на две групи. Представителите на едната група се редуват, за да предложат описание на професия, а на другата група - да определят коя е тя. Ученик, който се затрудни в изпълнението на задачата, излиза от играта. След това групите си разменят задачите.

 

Необходими материали: работен лист – Приложение № 1