Какво знам за образователната система?

Целева група: ученици от 8 клас, на които предстои избор на вид средно училище                    

Продължителност: 1 учебен час

 

Необходимост от кариерно ориентиране в прогимназиален етап: В прогимназиалния етап на образование (V – VII клас) методите за кариерно ориентиране се трансформират, обусловени от нарастването на познавателните възможности на учениците. Тези възможности им позволяват да събират информация за света на професиите, да я организират и използват за целите на прехода, който осъществяват от една към друга образователна степен. През този период учениците натрупват все повече информация за света на труда. Налице е интерес към определени  професии и задълбочаване на тяхното проучване. Поради тази причина учениците се нуждаят от подкрепа и помощ при извличането на необходимата информация за разбирането на света на професиите.

Учениците стават все по-активни и можещи в установяването на социални контакти, развиват основни социални умения, като преминават през процес на вписване в средата на връстниците. Паралелно с разгръщане процесите на опознаване на себе си и изграждане на адекватен Аз-образ и самооценка, се появява и необходимостта от достатъчно познания, свързани с възможностите, които образователната система предлага.

 

Същност на упражнението: Информирането за системата на образованието е важна стъпка за кариерното ориентиране на учениците. Учениците често бъркат понятията „профил“ и „професия“, нямат достатъчно информация за крайния резултат от обучението по профил или по професия, някои от тях срещат затруднения за намиране на информация за средните училища на територията на областта, общината и града. Тези и други подобни дефицити на информация затрудняват съществено избора на училище в гимназиалната степен.

 

Цел: провокиране на осъзнаването, че различните видове училища осигуряват възможност за обучение по различни профили и специалности от професия за придобиване на професионална квалификация. Обогатяване и уточняване на информацията за средните училища в града и областта.

 

Организационна форма: групова работа

 

Описание: Учителят запознава учениците със структурата на образователната система, като поставя акцент върху връзките между отделните степени на образование. Отделя специално внимание на връзката основно-средно образование и средно-висше образование. При запознаване със системата на образованието учителят извежда основни критерии за класификация на училищното образование, например според съдържанието на подготовката то може да бъде профилирано или професионално обучение. Учителят дава информация за видовете училища на територията на областта, като набляга на средните. Изяснява понятията профил, професия, специалност по професия. Представя степените на квалификация по професия или по част от професия, които професионалното обучение осигурява. Изяснява същността на дуалното обучение.

Опирайки се на опита на учениците, учителят инициира дискусия, поставяйки следните въпроси:

  • От какво се определя видът на подготовката, която се осъществява в средните училища?
  • Какво е общото и различното в подготовката, която учениците получават в различните средни училища?
  • Какви средни училища познават учениците в града и областта и какво образование (професионално/профилирано предлагат)?
  • Какви са възможножностите за продължаване на образованието след завършване на един или друг профил или професия?

В хода на дискусията се уточнява списъка със средните училища на територията на областта, както и документите, които се получават при завършване на съответното училище. В училища, в които има професионални и профилирани паралелки, се дават примери с наименование на конкретен профил/ професия.