ЦПЛР „Кариерно ориентиране- Габрово“ е разкрит с Решение №254 от 21.12.2017 г. на Общински съвет Габрово и Заповед  № 16 от 5.01.2018г. на кмета на Община Габрово и по смисъла на чл.180 от ЗПУО е за кариерно ориентиране в училищното образование и включва взаимнодопълващи се дейности за информиране, диагностика, консултиране, посредничество и проследяване с оглед подпомагане на учениците в техния самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или професия, и осъществяване на връзка между училището и пазара на труда.
Целева група на Центъра са всички ученици от 1 до 12 клас от всички видове и степени училища на територията на Област Габрово, като приоритетно се работи с учениците от 7 и 12 клас, тъй като им предстои преминаване в по-горна образователна степен и/или релизиране на пазара на труда.
 
ЦПЛР „Кариерно ориентиране- Габрово“ е приемник на Център за кариерно ориентиране- Габрово, създаден през месец октомври 2012г. по Проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на Министерство на образовнието и науката, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и съфинансиран от Европейски социален фонд. Той е част от мрежа от 28 Областни Центра за кариерно ориентиране, чиято задача е да изградят стройна система за предоставяне на качествени услуги по кариерно ориентиране на ученици. През 2016 г. ЦКО-Габрово продължава своята дейност с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разтеж“ и съфинансиран от европейските фондове, до приключване на проекта през месец декември 2017 г.