Ценности и ценностна ориентация

Целева група: Подходяща за ученици от  8 - 12 клас 

Продължителност- 1 учебен час

 

Необходимост от кариерно ориентиране в  Iви  и  IIри гимназиален етап:

 

Профилирано образование - Профилираната подготовка в рамките на гимназиалната степен осигурява добър старт в кариерата чрез изграждане на компетентности в избрания профил. Тя е основа за продължаване на образованието във висше училище, като спецификата на всеки профил задава възможна посока за кариерно планиране и развитие. Кариерното ориентиране в профилираното образование се отличава с активна познавателна насоченост към света на професиите, към конкретна професия и/или професионална област, съответна на целите, интересите и мечтите – езикова формула на интереса: „Интересувам се от… и искам да зная повече за него, защото имам намерение да…“. Профилираната подготовка сама по себе си съдържа т. нар. „актуален интерес“.

Кариерно ориентиране в първи гимназиален етап (VIII – X клас) в рамките на профилирано образование се характеризира със следното: Идентифициране и конкретизиране на интересите в определени професионални области и по-нататъшни образователни и трудови предпочитания; Получаване на информация за възможностите, които избраният профил (чрез общообразователната и разширената подготовка) предоставя за продължаване на обучението в следващия гимназиален етап; Развиване на ключови умения за управление на кариерното развитие: себепознание, планиране, определяне на цели и вземане на решения; същевременно предлага изграждане на умения и готовност за вземане на решение. Кариерното ориентиране на този етап на академична подготовка има за цел подпомагане на учениците при професионалното им самоопределяне, вземане на информирано решение и развитието на кариерни умения. Изграждане на умения за кариерно планиране у учениците, на способността да правят ценностни избори и да съобразяват планирането си с актуалната ситуация на пазара на труда; Възможност за изработване на адекватна самооценка на съответствие интереси-способности (професионално самоопределение).

Първи гимназиален етап е определящ по отношение на формиране на нагласи за бъдещето – желание за продължаване на образованието или насочване след училище към пазара на труда, както и за формулиране на основни алтернативи (какъв профил/професионални направления представляват интерес за ученика или към каква професионална реализация ще се насочи). Важно за учениците е разбирането, че изборът на кариера е непрекъснат процес, свързан с развитието на личността и смяната на роли и приоритети -  преосмислянето и промяната са нормални и важна е пълноценната реализация. За учениците, които се колебаят в своя избор, ефективни инструменти за подкрепа са индивидуалните консултации с кариерен консултант от ЦКО (или с обучен педагогически съветник/ психолог в училището) и попълването на въпросник за професионално ориентиране на портала orientirane.mon.bg.

 

Професионално образование - В рамките на професионалното образование и обучение учениците придобиват професионална квалификация и получават възможности за реализация на пазара на труда.

Водеща задача на кариерното ориентиране е да отговори на потребността от изграждане и разбиране на връзката между изучаваната професия, необходимите умения и възможностите за реализация. Интересът и активното участие на работодателите в процеса на професионално образование и обучение дават възможност и за различни практически ориентирани и атрактивни за учениците форми на кариерно ориентиране, както и за предоставяне на актуална информация, обратна връзка и полезни насоки за професионалното развитие.

Кариерното ориентиране на учениците в професионалните гимназии включва също апробиране на направения избор, изграждане на кариерни умения и подготовка за прехода към пазара на труда или към висше образование. При ученици, които не са убедени в своя избор, кариерното ориентиране има за задача да осигури подкрепа за изясняване на колебанията и алтернативите за осъществяване на промяна.

Кариерно ориентиране на учениците от Втори гимназиален етап (XI – XII клас) се характеризира с подготовка на учениците за знания и умения за  управлението на кариерата в този етап придобива първостепенно значение за учениците. Младите хора са изправени пред необходимостта да се справят с различни предизвикателства, включително и по-чести кариерни промени в условията на динамичен пазар на труда.

Във втори гимназиален етап дейностите по кариерно ориентиране целят подготовка на учениците за преход и са изключително практически ориентирани. Те включват: детайлизиране и изпълнение на плана за развитие след завършване на средно образование; проучване на образователния и трудовия пазар, срещи с работодатели и бивши възпитаници, посещения във висши училища и образователни изложения. Организират се тренинги в умения за заетост и кандидатстване за работа, подготовка на лично портфолио и информационни семинари за запознаване с пазара на труда. Насърчават се придобиването на трудов опит чрез доброволчество, стажове, работа по проекти и учебни фирми. Акцентира се на необходимостта от формиране на предприемачески качества за постигане на по-голяма независимост в кариерното развитие.

 

Същност на упражнението: Същността на упражнението е децата да опознаят себе си и да осъзнаят кои ценности са ключови в личния им живот и кои ценности ще/се променят.

 

Цел: целта на упражнението е децата да прочетат всеки въпрос и да отговорят за себе си как биха постъпили в дадената ситуация и защо. По този начин ще имат възможността да изследват в дълбочина своите ценности и ценностна ориентация в живота. Разбира се, живота може да е непредсказуем и когато реално сме поставени пред предизвикателство, възможно е нашите действия да се различават от планираното и виждането, което имаме за себе си.    

 

Организационна форма:  за самостоятелна работа

 

Описание:  Прочетете внимателно всяка една ситуация и отговорете възможно най- искрено и подробно какви биха били вашите действия при описаната ситуация и защо.

 

Необходими материали: лист хартия и химикал

 

ОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСИТЕ; ПОСТАРАЙТЕ СЕ ДА БЪДЕТЕ МАКСИМАЛНО ОТКРОВЕННИ.

Съветваме Ви да направите същото упражнение след време, за да изследвате сами промяната в мисленето и разбирането за това, кое е важното в живота Ви в даден момент.