Кога, къде и с какво искам да се занимавам?

Целева група: Подходяща за ученици от 10-12 клас             

Продължителност: 1 учебен час

 

Необходимост от кариерно ориентиране в гимназиален етап: Спецификата на този етап е свързана с потребности от умения за планиране на кариерното развитие, както и възможностите за образователна, професионална и личностна реализация. Младите хора са изправени пред необходимостта да се справят с различни предизвикателства, включително и по-чести кариерни промени в условията на динамичен пазар на труда.

Kариерното ориентиране в профилираното образование се отличава с активна познавателна насоченост към света на професиите, към конкретна професия, съответна на целите, интересите и мечтите: „Интересувам се от… и искам да зная повече за него, защото имам намерение да…“. Профилираната подготовка сама по себе си съдържа т. нар. „актуален интерес“.

Водеща задача на кариерното ориентиране в рамките на професионалното образование и обучение е да отговори на потребността от изграждане и разбиране на връзката между изучаваната професия, необходимите умения и възможностите за реализация. Интересът и активното участие на работодателите в процеса на професионално образование и обучение дават възможност и за различни практически ориентирани и атрактивни за учениците форми на кариерно ориентиране, както и за предоставяне на актуална информация, обратна връзка и полезни насоки за професионалното развитие.

           

Същност: Различните професии имат различни условия на труд. В зависимост от това е голямо разнообразието от това кога, къде и с какво искам да се занимавам. Когато си изправен пред необходимостта да направиш избор на професия, първият въпрос, който всеки трябва да си зададе, е – „Какво наистина искам да правя?“ – да работя с хора, с идеи, да съм сред природата, на строителната площадка и т.н. И следващият е: „Какъв вид труд се упражнява в професията, която ще избера?“ – ръчен, механизиран, автоматизиран и т.н. От значение е и средата, в която ще се работи – в офис, в лаборатория, в работилница, на открито и т.н.

Използването на този метод ще помогне на учениците сами да определят условията, при които искат да упражняват желаната от тях професия.

           

Цел: учениците сами да определят условията на труд, при които искат да работят и работните места.

           

Организационна форма: работа в подгрупи или индивидуално

 

Описание: При подготовката за упражнението учителят може да използва методът „мозъчна атака“, като накара учениците да потърсят отговори на някои важни въпроси за дадена професия. Например, да отговорят на следните въпроси за професията „учител“:

  • Какви конкретни дейности трябва да изпълнява учителят?
  • Към каква област на интереси принадлежи тази професия?
  • С преодоляването на какви трудности е свързана тази професия?
  • Какви умения са необходими за да се упражнява тази професия?
  • Кога, къде и с какво работят учителите?

 

След това учителят разделя учениците на малки групи от 3-4 човека, като предоставя на всяка група работен лист - Приложение №1. На него е представен списък с различни условия на труд, които предлагат отделните професии.  Учениците трябва да обсъдят кои от тях са най-значими и при какви условия те искат да работят. Могат и да допълват списъка, ако е необходимо. В групите учениците заедно отразяват кой, къде и с какво би искал да се занимава.                 

При дистанционна форма на обучение учителят предоставя работния лист - Приложение №1 на всеки ученик, като поставя задача за самостоятелна работа да подбере съответните условия на труд, които отговарят на неговата мечтана професия.

След това с помощта на класния ръководител учениците обсъждат професиите, които отговарят на техните изисквания.

Подготовка/ Материали: работен лист – Приложение 1