Най-често допусканите грешки при избор на образование или професия

Целева група: Подходяща за ученици от 5-7 клас 

Продължителност: 1 учебен час

 

Необходимост от кариерно ориентиране в прогимназиален етап: На този етап от образованието (5-7 клас) опознаването на професиите върви паралелно с дейности за опознаване на себе си – на своите силни и слаби страни, интереси, способности, предпочитания, и др., свързани с бъдеща професионална реализация. Натрупва се все повече информация за света на труда, като се увеличава интереса им към определени професии. На този етап, особено за 7 клас, е от съществено значение да се направи осъзнат и информиран избор за продължаване на образованието и избора на професия.

 

Същност: Когато трябва да се направи избор на образование след 7 клас, има много фактори, които оказват влияние на учениците на тази възраст. Това са влиянието на родителите, мнението на приятелите, високите оценки по определени учебни предмети, престижът на дадена професия или избор заради самия човек, който я упражнява.

 

Цел: учениците да анализират типични грешки при избора на образование и/или професия.

 

Организационна форма: индивидуална и/или групова работа

 

Описание: Учениците се запознават с често допусканите грешки при избора на професия. Учителят или посочен от него ученик чете списъка с грешки, а останалите ученици се опитват да дадат кратка дефиниция на всяка от тях, за да сме сигурни, че всички разбират правилно тяхната същност. След това всеки ученик в рамките на няколко минути трябва да прегледа списъка от Приложение №1 и да реши, сам за себе си, дали има опасност да допусне някоя от тях. След като прегледа всички грешки и определи онези, които може да допусне, си избира до 3 от тях, за които има най-голяма вероятност да се случат.

Следва групова дискусия, която цели да определи кои, от тези 10 грешки, са най-често срещани според групата.

Класният ръководител предлага на учениците да потърсят отговор на следните въпроси:

  • Какво трябва да спра да правя, за да не допусна тази грешка?
  • Какво трябва да продължа да правя, за да не допусна тази грешка?
  • Какво трябва да започна да правя, за да не допусна тази грешка?

При дистанционна форма на обучение учителят предоставя работния лист - Приложение №1 на всеки ученик, като поставя задача за самостоятелна работа да прегледа всички грешки и да си избере 3 от тях, които има най-голяма вероятност да допусне.

След това с помощта на класния ръководител учениците обсъждат кои са най-често, допусканите грешки.

 

Подготовка/Материали: работни листове – Приложение № 1