Ясно разграничени са задачите на кариерното ориентиране при учениците от V-VI клас и учениците от VII клас. Докато при учениците от V-VI клас все още са доминиращи темите, свързани с опознаване на света на професиите, при учениците от VII клас значение започват да придобиват темите, свързани с опознаване на собственото Аз, а във връзка с подготовката за избор на образование и/или професия се включват и теми, свързани с вземането на решение и подготовката за прехода от една към друга образователна степен.

В този период се натрупва все повече информация за света на труда. Налице е интерес към определени професии и задълбочаване на тяхното проучване. Учениците стават все по-активни и можещи в установяването на социални контакти. Развиват основни междуличностни умения, търсейки място в групата, те минават през процес на вписване в средата на връстниците. Паралелно с това се разгръщат процесите на опознаване на себе си и изграждане на адекватен Аз-образ и самооценка. На тази база се формират и представи за съответствието на личностните качества, подготовката, знанията и уменията и успеха в избраната професия. Важно място в този етап заемат родителската обич и подкрепа, моделите на поведение, създадени в семейството – те са базисната позиция, от която ученикът тръгва към пълноценна реализация и успех в живота.

 

Цели:

 • Да осигури възможности на учениците за опознаване на професиите;
 • Да улесни процеса на себепознание (силни страни, интереси, потребности);
 • Да подпомогне информирания и осъзнат образователен избор след VII клас.

 

Задачи, подчинени на целите:

 • Обогатяване и задълбочаване на познанията за различни професии;
 • Запознаване с възможностите за образование и кариера;
 • Подпомагане формирането на адекватната самооценка;
 • Формиране на ключови преносими умения: за учене и организация на времето, ефективно междуличностно взаимодействие, проучване и оценка на възможности, вземане на решение.

 

Очаквани резултати:

 • Разширени познания за различни професии, техните характеристики и изискванията за овладяването;
 • Информираност за възможностите за по-нататъшно образование;
 • Изградена представа за собствените силни страни, интереси и предпочитания;
 • Умения за избор между различни алтернативи, съобразени със собствените предпочитания.